Extra Hydro 37

ARI Extra Hydro Yağları, yapılan sürekli araştırmalar ve geliştirmeler sonucu mineral hidrolik yağlar alanındaki liderliklerini sürekli olarak korumuşlardır. Bu yağlar, pasa ve oksidasyona karşı koruyucu yağ kullanılması istenen, normal şartlarda çalışan sirkülasyon tipi yağlama sistemli, rulmanlı ve düz yataklarla, sanayi tipi dişli kutularının tüm uygulamaları için uygundurlar. Hidropnömatik kumanda mekanizmaları ve pnömatik hava devresi yağlayıcıları için de tavsiye edilirler.

Özellikleri
ARI HydroYağları, imalatında kullanılan iyi rafine edilmiş yüksek viskozite indeksli baz yağlar ve içerdikleri katıklar sayesinde aşağıdaki performans özelliklerini sağlarlar:
 
  • Gelişmiş termal stabilite,
  • Oksidasyona karşı çok iyi direnç,
  • Aşınmaya karşı çok iyi koruma,
  • Çok iyi filtre edilebilme özelliği,
  • Düşük sürtünme,
  • Sudan iyi ayrılma,
Oksidasyon Ömrü
Hava, su ve bakır gibi malzemelerin bulunduğu bir ortamda, yüksek sıcaklıklarda çalışan bir hidrolik yağın ömrünü, onun oksidasyona karşı gösterdiği direnci belirler. Oksidasyonun olması halinde yağda çamurumsu ve asidik ürünler oluşur. ARI HydroYağları'nın oksidasyona karşı dirençlerinin ölçümünde Turbine Oil Stability Test (TOST) yöntemi kullanılmıştır. Bu test yönteminde yağ; su, bakır, demir ve oksijenin bulunduğu bir ortamda 95°C kadar ısıtılır ve ortam 2 mg. KOH/g asidik değerine ulaşıncaya kadar bu sıcaklıkta tutulur. Test sonuçları, ARI HydroYağları'nın oksidasyon ömrünün bilinen pek çok hidrolik yağa nisbetle dört kat daha fazla olduğunu göstermiştir.

Termal Stabilite
Modern hidrolik sistemler genellikle ağır şartlar altında çalışırlar. Tank kapasiteleri küçük ve yağ sıcaklıkları yüksek olabilir. Bu şartlar altında hidrolik yağın termal stabilitesi (yüksek sıcaklıklarda çamurumsu ürünler oluşturacak şekilde bozulmama ve tanımlanan viskozite aralığını koruma özelliği) önem kazanır. Yağların termal stabilite testi, yağın çelik ve bakırla birlikte 135 °C sıcaklıkta yedi gün tutulması sonucu gerçekleşir. Bu süre sonunda metallerdeki ağırlık kaybı ve renk değişmesi kaydedilir ve yağda oluşan çamurumsu ürünlerin miktarı tesbit edilir. Testlerden çok iyi sonuçlar almıştır. Yağda hiçbir şekilde çamurumsu atık oluşmamış ve metallerdeki ağırlık kaybı ihmal edilecek kadar düşük olmuştur. Bakır parçada bir renk değişmesi gözlenmemiştir.

Aşınmaya Karşı Performans
Çok ağır yüklenme koşullarında aktif hale geçen ve aşınmaya karşı direnç gösteren katıkların formülasyona ilavesine bütün yağ üreticileri büyük önem vermekle beraber çoğu kez yağın düşük yüklenme şartlarındaki aşınmayı engelleyici özelliğini gözardı ederler. ARI Yağları tasarlanırken bütün işletme şartları gözönüne alınmıştır.

Filtre Edilebilme Özelliği
Hidrolik Sistemler, çok dar toleranslar ile imal edildikleri için hidrolik yağların filtre edilebilme özelliği (sık gözenekli bir filtreden sürekli geçebilme özelliği) büyük önem kazanır. Ancak bu özellik su veya kalsiyum gibi yabancı maddelerin yağa karışması ile kötü şekilde etkilenir. Çoğunlukla bu maddeler yağ katıkları ile reaksiyona girerek filtreleri tıkarlar. Ancak yapılan pek çok test ARI Hydro Serisi Yağları'nın söz konusu yabancı maddelerin bulunması halinde bile filtre edilebilme özelliğini koruduğunu göstermiştir.

Düşük Sürtünme
Yağın bulunduğu malzemenin kenarlarına yapışma özelliği bazı şok önleyici sistemlerin düşük yük ve hız altında çalışmaları esnasında problem yaratabilir. Bu özellik yumuşak ve düzgün hareketin gerektiği sistemlerde (uçuş simulasyon cihazları gibi) büyük sorun yaratabilir. ARI Hydro Serisi Yağları, düşük sürtünme ve çok iyi yağlayabilme özellikleri bu tür uygulamalarda sorun çıkmasını engeller.

Sudan Ayrılabilme Özelliği
Havadaki suyun zaman içerisinde yoğunlaşması sonucu hidrolik sistem yağlarına su karışır. Bu ise yüksek basınç ve sıcaklık altında oldukça viskoz olan yağ içersinde su emülsiyonuna yol açabilir. Bu emülsiyon vana ve pompalara zarar verebilir. ARI Hydro Serisi Yağları'nın en önemli özelliklerinden bir tanesi de sudan kolayca ayrışabilmesi ve sözkonusu emülsiyonların oluşumuna direnç göstermesidir. ASTM D 1401 standart testinde aynı oranda su ve yağ birbiri ile beş dakika süre ile karıştırılırlar. Daha sonra yağın sudan ayrışma zamanı ölçülür. ARI Hydro Serisi Yağları çok kısa bir süre içersinde sudan ayrılırlar.

Havayı Defetme ve Köpürmeme Özelliği
Hidrolik yağlar çok fazla köpürmemeli ve karışan havayı süratle defederek kavitasyon oluşumuna izin vermemelidirler. Karışan havanın defedilmesi ayrıca yağın sıkışabilme özelliğini korumasını da sağlar. Ancak köpük kesici bazı katıklar havayı defetme özelliğini kötü yönde etkiler. ARI Hydro Serisi Yağları'nda bu iki çelişik özellik ideal bir denge kurularak sağlanmıştır.